Fakturačné údaje

AGROTEC Slovensko s.r.o.

Sídlo: Zlatomoravecká cesta, 949 01 Nitra
IČ DPH: SK 2020406289
IČO: 31445942
Zapísaná v Obchodnom registri: Okresný súd Nitra, Oddiel: Sro., vložka č.990/N
Číslo účtu:     2928889723/1100
Banka:   Tatra banka, a.s.
SWIFT:        TATRSKBX
IBAN: SK1511000000002928889723

 

Jeep Iveco Fiat