PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV V SPOLOČNOSTI

AGROTEC Slovensko s.r.o.

 
Vážené dotknuté osoby,
 
ochrana vašich osobných údajov je pre našu spoločnosť jednou z hlavných priorít. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov vysvetľujú, ktoré osobné údaje spoločnosť zhromažďuje prostredníctvom systémov, webových stránok alebo súvisiacich komunikačných kanálov, najmä stránky spoločnosti na sociálnych sieťach, na aké účely sa vaše osobné údaje spracúvajú, informujú vás o vašich právach a ako spoločnosť tieto údaje chráni.
 
Tieto Pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky osobné údaje, ktoré spoločnosťzhromažďuje, keď ste s ňou v kontakte pri návšteve jej webových lokalít, pri nákupe produktov, pri prihlásení na odber noviniek a aktualít, pri využití zákazníckej linky alebo keď komunikujete so spoločnosťou ako uchádzač o zamestnanie, zákazník spoločnosti, dodávateľ alebo obchodný partner.
 
 
Informácie pre dotknuté osoby pri získavaní osobných údajov
 
Na účely týchto Pravidiel sa za dotknuté osoby považujú fyzické osoby - návštevníci webstránok, účastníci a výhercovia súťaží na webstránkach, odberatelia produktových noviniek a/alebo aktualít spoločnosti (tlačové správy, novinky, súťaže, alebo výberové konania) a noviniek, uchádzači o zamestnanie a ďalšie fyzické osoby, ktoré spoločnosti poskytnú svoje osobné údaje.
 
Údaje prevádzkovateľa:
Spoločnosť AGROTEC Slovensko s.r.o. so sídlom Zlatomoravecká cesta 431, 951 02 Pohranice, IČO: 31445942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 990/N, ktorá sama určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov, je v zmysle Nariadenia EÚ
 
Kontaktné údaje prevádzkovateľa nájdete TU.
 
Účely spracúvania a právny základ:
Pri účeloch spracúvania vašich osobných údajov rozlišujeme, či ide o údaje poskytnuté v prípade, ak chcete byť informovaní o novinkách spoločnosti alebo či ide o údaje, ktoré poskytnete vo Formulári pre uchádzačov o zamestnanie alebo v životopise, ak máte záujem pracovať v spoločnosti.
 
Osobné údaje – vaša e-mailová adresa poskytnutá pre prípad, ak chcete byť informovaní o aktualitách spoločnosti ako sú tlačové správy, súťaže, výberové konania, novinky a o produktových novinkách (o produktov bez alergénov, bez lepku, o pod.), sú spracúvané za účelom marketingovej komunikácie, vedenia evidencie zákazníkov, informovania verejnosti o nových produktoch, podpory predaja produktov značky. Právnym základom tohto spracúvania sú oprávnené záujmy spoločnosti, ktoré predstavujú zvýšenie predaja produktov a riadenie svojho podnikania podľa preferencií a nárokov spotrebiteľov.
 
Vaše osobné údaje – meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo, e-mail, dátum narodenia, vodičské oprávnenia, ktoré uvediete vo Formulári pre uchádzačov o zamestnanie, prípadne osobné údaje uvedené v životopise, ktorý zašlete na našu e-mailovú adresu: kariera@agrotec.cz sa spracúvajú za účelom vedenia evidencie uchádzačov o zamestnanie, výberu vhodného kandidáta na voľné pracovné miesto, kontaktovania a pozvania vybraného uchádzača na pracovný pohovor. Právnym základom spracúvania osobných údajov je vami poskytnutý súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, ktorý nájdete na web stránke pri vypĺňaní Formulára pre uchádzačov o zamestnanie.
 
Vyššie uvedené osobné údaje spoločnosť neprenáša do tretích krajín, ani do medzinárodných organizácií.
 
Vyššie uvedené osobné údaje sú poskytované iným príjemcom: spoločnosť AGROTEC, a.s. so sídlom Brněnská 74, 693 01 Hustopeče, IČO: 00544957, spoločnosť MEDIADRAFIK s.r.o. so sídlom Jiráskova 2042/ 256 01 Benešov, IČO: 242 60 118.
 
Spoločnosť neprenáša osobné údaje do tretích krajín a ani do medzinárodných organizácií.
 
Doba uchovávania údajov
Spoločnosť uchováva osobné údaje tak dlho, ako je to nutné na naplnenie jednotlivých účelov spracúvania, poskytovanie produktov, zasielanie vami vyžiadaných noviniek a aktualít alebo ako to vyžadujú jednotlivé právne predpisy.
Vaša e-mailová adresa (ako osobný údaj) bude spoločnosťou uchovávaná po dobu zasielania Vami požadovaných informácií o aktualitách spoločnosti ako sú tlačové správy, súťaže, výberové konania, novinky a zasielania informácií o produktových novinkách. V prípade, ak v budúcnosti nebudete chcieť byť informovaní o novinkách spoločnosti, spoločnosť Vám nebude tieto novinky zasielať. Vašu e-mailovú adresu bude spoločnosť archivovať po dobu po dobu nevyhnutnú z hľadiska (i) dĺžky premlčacej doby, (ii) pravdepodobnosti vznesenia právneho nároku voči našej spoločnosti, (iii) predpokladanej lehoty pre detekciu útokov na našu sieť či iných zistení narušenia bezpečnosti, (iv) obvyklých postupov na trhu a doporučení dozorných orgánov a (v) pravdepodobnosti a významu hroziacich rizík a následne ju zlikviduje – vymaže zo svojich databáz.
Osobné údaje uvedené vo Formulári pre uchádzačov o zamestnanie alebo v životopise spoločnosť uchováva po dobu 3 rokov odo dňa zaslania tohto formulára/životopisu. Po uplynutí tejto doby budú Vaše údaje z evidencie uchádzačov o zamestnanie vymazané.
 
 
 Vaše práva
Ak už spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje, v zmysle nariadenia GDPR a zákona o ochrane osobných údajov, máte ako dotknutá osoba nasledovné práva:
 
 • Právo požadovať od spoločnosti prístup k Vašim osobným údajov – máte právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto údajom a potrebné informácie.
 
 • Právo na opravu osobných údajov – na základe Vašej žiadosti spoločnosť bez zbytočného odkladu opraví Vaše nesprávne osobné údaje, prípadne doplní vaše neúplné osobné údaje.
 
 • Právo na vymazanie Vašich osobných údajov – máte právo dosiahnuť, aby spoločnosť bez zbytočného odkladu vymazala Vaše osobné údaje, a spoločnosť je povinná vymazať osobné údaje v prípadoch ak, (i) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získali, (ii) odvoláte súhlas so spracúvaním osobných údajov (a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie), (iii) namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, (iv) Vaše osobné údaje sa spracúvali nezákonne; (v) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva EÚ alebo práva SR, (vi) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti na základe súhlasu zákonného zástupcu dotknutej osoby mladšej ako 16 rokov.
 
 • Právo na obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov – máte právo, aby spoločnosť obmedzila spracúvanie, ak nastane jeden z prípadov (i) napadnete správnosť osobných údajov, (ii) spracúvanie je protizákonné a namiesto vymazania údajov požiadate o obmedzenie ich použitia, (iii) spoločnosť už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, (iv) namietali ste voči spracúvaniu a obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov potrvá do overenia, či oprávnené dôvody spoločnosti prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.
 
 • Právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov – máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej spoločnosti alebo ktoré je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti, vrátane namietania proti profilovaniu. Spoločnosť nebude ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. V prípade ak sa Vaše osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely takéhoto marketingu (vrátane profilovania) v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
 
 • Právo na prenos osobných údajov – máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi. Toto právo si môžete uplatniť len, ak sa spracúvanie osobných údajov zakladá na Vašom súhlase alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste zmluvnou stranou a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.
 
Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne ovplyvňujú.
Ak je spracúvanie vašich osobných údajov založené na vašom súhlase so spracúvaním, máte právo kedykoľvek tento súhlas odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho z Vami poskytnutého súhlasu pred jeho odvolaním.
Vaše vyššie uvedené práva ako aj odvolanie súhlasu si môžete uplatniť písomne, zaslaním žiadosti na adresu sídla spoločnosti alebo elektronicky, zaslaním Vašej žiadosti na e-mailovú adresu: caletkova@agrotecslovensko.sk
 
Na uvedené adresy môžete zaslať aj iné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov.
 
V prípade, ak dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov v našej spoločnosti, ktoré by mohli viesť k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, spoločnosť bez zbytočného odkladu oznámi porušenie ochrany osobných údajov dotknutej osobe. Za týmto účelom prijala spoločnosť interný predpis, ktorý upravuje postup a opatrenia, keď dôjde k porušeniu ochrany osobných údajov ako aj náležitosti oznámenia úradu a dotknutej osobe.
 
Zároveň máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, v prípade ak spoločnosť nebude riadne dodržiavať práva dotknutej osoby.
 
 
Ďalšie informácie
Poskytovanie osobných údajov – Vašej e-mailovej adresy nie je zákonnou požiadavkou ale požiadavkou potrebnou na uzatvorenie zmluvy (napr. kúpa produktov, účasť v súťaži). Vašu e-mailovú adresu nie ste spoločnosti povinní poskytnúť, ide o Váš dobrovoľný záujem sledovať novinky a aktuality spoločnosti. V prípade, ak spoločnosti neposkytnete Vašu e-mailovú adresu, nebudú Vám môcť byť zasielané aktuality a novinky spoločnosti.
 
Poskytovanie vašich osobných údajov uvedených vo Formulári pre uchádzačov o zamestnanie alebo v zaslanom životopise uchádzača predstavuje požiadavku potrebnú na uzatvorenie (pracovnej) zmluvy. Tieto osobné údaje ste spoločnosti povinní poskytnúť, aby ste boli vybraní a oslovení ako vhodný kandidát na voľné pracovné miesto v spoločnosti. Ak spoločnosti neposkytnete požadované osobné údaje, nebudete môcť byť zaradení do výberového konania a nedôjde ani k založeniu pracovného pomeru.
 
Spoločnosť nebude prijímať rozhodnutia s právnymi účinkami vzťahujúce sa na dotknuté osoby založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Pri prijímaní rozhodnutí týkajúcej sa dotknutej osoby bude vždy prítomný aj personálny prvok v podobe personalistu spoločnosti, obchodného manažéra, či vedúceho určitého úseku.
 
Spoločnosť dodržiava pri spracúvaní osobných údajov 6 základných zásad spracúvania osobných údajov a zodpovedá za súlad spracúvania osobných údajov s týmito zásadami. Zásadami spracúvania osobných údajov sú:
 1. zásada zákonnosti, spravodlivosti a transparentnosti– osobné údaje musia byť spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe;
 2. zásada obmedzenia účelu – osobné údaje musia byť získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi, ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi;
 3. zásada minimalizácie údajov – osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú;
 4. zásada správnosti – osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia;
 5. zásada minimalizácie uchovávania – osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú;
 6. zásada integrity a dôvernosti – osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení.

 

Sociálne médiá
 
Ak sa zúčastníte diskusie na fórach sociálnej siete Facebook mali by ste poznať a chápať nástroje, ktoré stránky Facebook ponúkajú a ktoré vám umožňujú rozhodnúť sa, ako budete zdieľať svoje osobné údaje vo svojich profiloch na sociálnych sieťach. Preto vám odporúčame prečítať si príslušné nastavenia ochrany osobných údajov, zmluvné podmienky a súvisiace informácie o tom, ako sa Vaše osobné údaje používajú v prostrediach týchto sociálnych sietí.
 
Na základe vašich rozhodnutí o nastaveniach na rôznych stránkach sociálnych sietí môžu byť niektoré osobné údaje sprístupnené. Ide o údaje o Vašich online aktivitách a profiloch na sociálnej sieti Facebook (napr. používateľské meno, fotografie, záujmy, e-mailová adresa, pohlavie, komentáre a obsah, ktorý ste zverejnili alebo zdieľali).
 
 
Súbory cookies
 
Za účelom zabezpečenia kvalitnejších služieb pre návštevníkov webových stránok spoločnosti používa spoločnosť súbory cookies (tzn. malé textové súbory uložené vo vašom zariadení), ktoré môžu byť pri návšteve webových stránok odosielané do internetového prehliadača návštevníka a ukladajú sa do priečinka pre súbory internetového prehliadača. Čo znamená, že pri ďalšej návšteve webovej stránky www.agrotecslovensko.sk internetový prehliadač opäť načíta súbory cookies a tieto informácie odošle späť webovej stránke, ktorá cookies vytvorila.
 
Súbory cookies umožňujú týmto webovým stránkam rozpoznať Vaše zariadenie a zapamätať si určité informácie o Vás ako návštevníkovi webovej stránky a Vašich aktivitách vykonaných počas návštevy nášho webu. Získavaním informácií o Vás a Vašich aktivitách možno postupne zisťovať Vaše záujmy a ponúknuť vám tak napr. vhodný produkt, pracovnú pozíciu alebo štatisticky vyhodnocovať Vaše správanie.
 
Spoločnosť používa na svojom webe dočasné a trvalé súbory cookies. Dočasné súbory cookies sa uchovávajú vo Vašom zariadení dovtedy, kým webovú stránku www.agrotecslovensko.sk neopustíte. Na druhej strane, trvalé súbory cookies zostávajú vo Vašom zariadení do uplynutia doby ich platnosti alebo dovtedy, kým ich manuálne nevymažete.
 
Pre detailnejšie informácie prosím použite nápovedu Vášho prehliadača.
 
Návštevou webových stránok www.agrotecslovensko.sk vyjadrujete svoj súhlas s používaním súborov cookies, avšak máte k dispozícii aj ovládacie prvky na ich blokovanie alebo vymazanie.
 
Používanie cookies počas návštevy našich webových stránok je na Vašom rozhodnutí, pričom väčšina internetových prehliadačov je prednastavená na automatické prijímanie súborov cookies. Ak chcete spravovať svoje preferencie týkajúce sa súborov cookies, kedykoľvek môžete zmeniť nastavenia súborov cookies vo Vašom internetovom prehliadači. Môžete povoliť všetky alebo len niektoré súbory cookies. Ak zakážete naše súbory cookies v nastaveniach prehliadača, niektoré časti našich webových lokalít pre vás nebudú riadne fungovať, t.j. následkom môže byť obmedzenie alebo vylúčenie niektorých funkcií nášho webu a zníženie Vášho komfortu pri návšteve našich webových stránok.
 
 
Ochrana Vašich osobných údajov
 
Spoločnosť s cieľom zaistiť potrebnú úroveň bezpečnosti osobných údajov pred ich stratou, zničením, neoprávneným prístupom, zmeny, neoprávneným poskytnutím, či zneužitím prijala potrebné technické a organizačné opatrenia, bezpečnostné technológie a postupy. Jedným z opatrení je ukladanie Vašich osobných údajov do databáz/softvérov s obmedzeným prístupom v strážených priestoroch spoločnosti. Okrem iného spoločnosť kontroluje  prístup k týmto údajom, využíva brány firewall, antivírusové programy, zabezpečené severy a niektoré typy údajov sú pseudonymizované alebo šifrované.

POUČENIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ZMLUVNÝCH PARTNEROV AGROTEC Slovensko s.r.o.

Toto poučenie sumarizuje základné zásady spracovania osobných údajov zo strany AGROTEC Slovensko s.r.o. so sídlom Zlatomoravecká cesta 431, 951 02 Pohranice, IČO: 31445942, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 990/N (ďalej len „spoločnosť“), pokiaľ ide o osobné údaje skutočných či potenciálnych zmluvných partnerov –fyzických osôb. Prehľad spracúvaných (typov) údajov a ich zdroje V tejto časti sa dozviete, aké typy osobných údajov o Vás budeme spracúvať. Za osobné údaje sa pritom považujú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (tiež nazývané „dotknutá osoba“); identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby. Osobné údaje, ktoré o Vás budeme spracúvať, väčšinou získame priamo od Vás, prípadne v rámci zmluvnej spolupráce s Vami. V odôvodnených prípadoch (najmä pri vymáhaní pohľadávok) tiež môžeme o Vás vyhľadať z verejných zdrojov ďalšie informácie. Osobné údaje zmluvných partnerov – fyzických osôb (ďalej len „partner“), ktoré bude spoločnosť spracúvať, zahŕňajú najmä údaje poskytnuté takýmito osobami (typicky meno a priezvisko, miesto podnikania, IČO, DIČ, číslo účtu, kontaktné údaje (e-mailová adresa a telefónne číslo), dátum narodenia, údaje uvedené v zmluve, fakturované a uhradené (dlžné) čiastky, údaje o prebiehajúcich plneniach a komunikácii s partnermi (alebo ich zamestnancami). V súvislosti s komunikáciu s partnerom si spoločnosti môže ukladať tiež niektoré technické údaje, teda čas komunikácie a IP adresu, z ktorej bude zaslaná. U potenciálnych partnerov - podnikateľov môže naša spoločnosti spracúvať údaje získané z verejných zdrojov (napr. ich webové stránky alebo nimi zadaná inzercia), aby ich následne mohla kontaktovať telefonicky s ponukou služieb. Takéto základné údaje si môže naša spoločnosť uložiť do svojho CRM systému za účelom ďalšieho kontaktu.

Účely spracovania
V tejto časti uvádzame prehľad účelov, na ktoré budeme vaše osobné údaje využívať (spracúvať). Obvykle je každý údaj využívaný zároveň na viac účelov. Od stanovených účelov sa následne odvíjajú aj prostriedky spracovania, doba Strana 2/9 AGROTEC Slovensko s.r.o., Zlatomoravecká cesta P.O.BOX 23/F . 949 01 Nitra - SK fax +421 037/692 68 15 . IČO 31445942 . IČ DPH SK2020406289 Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra . oddiel Sro . vložka č.: 990/N spracovania a pod. V určitých prípadoch stanovených v Nariadení (EÚ) č. 2016/679 môžeme vaše údaje spracúvať aj na iné účely, ktoré sú uvedené nižšie, jedná sa však o výnimočné a obmedzené prípady, ktoré Nariadenie podmieňuje splnením ďalších podmienok. Primárnym účelom spracovania osobných údajov zmluvného partnera bude uzatvorenie a plnenie uzatvorenej zmluvy. V tejto súvislosti budú údaje ďalej používané na evidenciu a riadne plnenie zmluvných vzťahov spoločnosti, na kontrolu činnosti našich zamestnancov, na štatistické účely, ďalší rozvoj služieb spoločnosti, a to buď služby, ktorých sa týka uzatvorená zmluva, alebo vnútorných administratívnych postupov v spoločnosti, na vymáhanie pohľadávok a na ochranu práv spoločnosti a tretích osôb (napr. ďalších zmluvných partnerov), najmä pred protiprávnou činnosťou. Údaje (najmä získané z komunikácie s partnerom, ako je IP adresa a čas komunikácie) budú používané tiež za účelom IT bezpečnosti spoločnosti. Ďalej budú osobné údaje partnera používané spoločnosťou za účelom plnenia jej právnych povinností, najmä podľa právneho predpisu upravujúceho účtovníctvo, dane, predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov (a to ako partnera tak i osôb za neho konajúcich), predpisov o regulácii reklamy a pod. a na účely priameho marketingu (teda najmä zasielanie ponúk na naše ďalšie produkty a služby, teda kontaktovanie e-mailom alebo telefónom).
 
Právny základ spracovania
Každé spracovanie osobných údajov musí byť zákonné – musí byť založené na niektorom , v Nariadení upravenom, právnom základe spracovania. Podobne ako pri účele môže byť každý údaj spracúvaný na základe viacerých právnych základov spracovania. Pokiaľ všetky právne základy odpadnú, tak prestaneme vaše údaje spracúvať. Možné právne základy sú vymenované v čl. 6 Nariadenia. Upozorňujeme Vás, že pokiaľ budeme Vaše osobné údaje spracúvať na základe Vášho súhlasu, máte kedykoľvek možnosť tento súhlas odvolať (v prípade, ak chcete svoj súhlas odvolať kontaktujte nás na nižšie uvedených adresách). Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vyplývajúceho zo súhlasu, ktorý nám bol daný pred jeho odvolaním. Údaje zmluvných partnerov však obvykle nie sú spracúvané na základe súhlasu. Právnym základom spracovania osobných údajov partnerov je nevyhnutnosť pre plnenie zmluvy (vr. vymáhania vzniknutých pohľadávok), oprávnené záujmy spoločnosti (dané záujmom na evidencii zmluvných vzťahov a záujmom na ochrane ich práv proti protiprávnej činnosti vrátane IT bezpečnosti, a ďalší rozvoj produktov alebo služieb spoločnosti, spracovanie na priamy marketing) a tretích osôb (najmä ďalších zmluvných partnerov podieľajúcich sa na plnení, na ktorom sa bude podieľať aj partner) a plnenie zákonných požiadaviek (najmä predchádzanie protiprávnej činnosti, plnenie požiadaviek podľa predpisov o ochrane osobných údajov (najmä zákon č. 18/2018 Z.z. a Nariadenie č. (EÚ) 2016/679), vedenie účtovníctva a plnenie povinností podľa daňových predpisov.
 
Právo na námietku
Právo na námietku je Vašim dôležitým právom. Umožňuje Vám nechať preskúmať spracovanie vykonávané na základe nášho tzv. oprávneného záujmu v prípade, kedy to odôvodňuje Vaša konkrétna situácia – teda v prípade, keď samotné spracovanie je prípustné, ale na Vašej strane existujú konkrétne dôvody, prečo proste nechcete, aby spracovanie prebiehalo. Možnosť vzniesť námietku sa však nevzťahuje na všetky prípady spracovania, napr. nie je ju možné využiť v prípade, kedy spracúvame Vaše údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo keď nám ich spracovanie ukladá zákon. Právo na námietku je zakotvené v čl. 21 Nariadenia. Pokiaľ je právnym dôvodom spracovania osobných údajov partnera oprávnený záujem spoločnosti (jedná sa najmä o spracovanie údajov na účely IT bezpečnosti, na štatistické účely a ďalší rozvoj dodávateľsko-odberateľských vzťahov spoločnosti a ochranu práv spoločnosti a tretích osôb), má partner z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie právo kedykoľvek vzniesť námietku proti takémuto spracovaniu osobných údajov. V takomto prípade nebude spoločnosť takéto osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nebudú dané závažné oprávnené dôvody na spracovanie, ktoré prevážia nad záujmami partnera alebo jeho právami a slobodami, alebo pokiaľ nebudú spracúvané na určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov. Námietku proti spracovaniu môže partner vzniesť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených nižšie v texte alebo najlepšie prostredníctvom e-mailu: caletkova@agrotecslovensko.sk V e-maile prosím uveďte konkrétnu situáciu, ktorá Vás vedie k záveru, že by spoločnosť nemala údaje spracúvať. V prípade spracúvania údajov na účely priameho marketingu (zasielanie marketingových správ), je možné vždy vzniesť námietku, takže v takomto prípade nemusíte uvádzať žiadne dôvody, prečo si neželáte naďalej marketingové správy zasielať. V týmto prípadoch najlepšie vznesiete námietku tak, že odhlásite ďalšie zasielanie oznámení odkazom, ktorý v nich bude obvykle za týmto účelom pripojený. Upozorňujeme, že i vo vyššie uvedených prípadoch však bude niekedy prebiehať paralelné spracúvanie osobných údajov aj na iné účely, ktoré budú odôvodňovať to, aby spoločnosť takéto údaje ďalej spracúvala.
 
Doba, po ktorú budú údaje spracúvané
Naša spoločnosť nemôže vaše osobné údaje spracúvať po ľubovoľne dlhú dobu, ale doba spracúvania je obmedzená na obdobie, kedy Vaše údaje potrebujeme. Dĺžku tohto obdobia sa snažíme obmedziť tak, aby riadne zohľadňovala ako Vaše, tak aj naše záujmy. Niekedy je namáhavejšie potrebnú dobu spracúvania určiť, alebo z bezpečnostných dôvodov nie je vhodné presnú dĺžku tejto doby oznamovať, preto nižšie v texte aspoň uvádzame niektoré kritériá, podľa ktorých sa pri určení dĺžky spracovania Vašich údajov rozhodujeme. Kontaktné údaje partnerov na účely zasielania obchodného oznámenia bude spoločnosť spracúvať po dobu, pokiaľ partner nevyjadrí s takýmto zasielaním nesúhlas. Aj potom alebo bude spoločnosť spracúvať základné údaje o tom, prečo partnerovi obchodné oznámenia zasielala, po primeranú dobu na preukázanie oprávnenosti takéhoto zasielania. Osobné údaje budú spracúvane po primeranú dobu s ohľadom na účel spracovania (napr. zmluvy budú štandardne evidované po dobu 10 rokov od ich zániku). Pokiaľ je doba spracovania stanovená právnymi predpismi, budú osobné údaje spracúvané po takúto dobu, pokiaľ nižšie uvedené dôvody neodôvodnia dlhšiu dobu spracovania. Pri určení primeranosti doby spracovania osobných údajov bude ďalej vychádzané najmä z týchto hľadísk (i) dĺžka premlčacej doby, (ii) pravdepodobnosti vznesenia právnych nárokov, (iii) obvyklých postupov na trhu, (iv) pravdepodobnosti a významu hroziacich rizík a (v) prípadných odporúčaní dozorných orgánov.
 
Aktualizácia údajov
Jednou z našich povinností ako prevádzkovateľa osobných údajov je spracúvať presné údaje, prípadne s ohľadom na okolnosti doplniť neúplné údaje. Pokiaľ nám poskytnete informácie o zmene Vašich údajov, pomôžete nám túto povinnosť riadne splniť. Pokiaľ príde ku zmene poskytnutých údajov alebo iných partnerom odovzdaných údajov, dovoľujeme si Vás požiadať o zaslanie informácií o takejto zmene. Za účelom aktualizácie dát je možné spoločnosť kontaktovať na nižšie uvedených kontaktných údajov, najlepšie emailom na caletkova@agrotecslovensko.sk Obchodné oznámenie Údaje o našich potenciálnych, súčasných či minulých partneroch môžeme spracúvať tiež na účely tzv. priameho marketingu, čo je typicky zasielanie e-mailov alebo telefonické kontakty s ponukami podobných výrobkov alebo služieb, ako ste od nás odoberali. Zasielanie ponúk nie je časovo obmedzené, pokiaľ však vyjadríte želanie, aby sme Vám takéto ponuky už ďalej nezasielali, nebudeme Vám ich zasielať. Aj naďalej však budeme spracúvať po primeranú dobu základné údaje o zasielaní, aby sme boli schopní preukázať, prečo sme Vám tieto ponuky zasielali, vaše údaje nebudeme za účelom zasielania ponúk odovzdávať tretím osobám (okrem našich subdodávateľov – sprostredkovateľov, ktorí budú spracovanie vykonávať pre nás). Partner berie na vedomie, že mu budú zo strany spoločnosti v zmysle zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode zasielané obchodné oznámenia týkajúce sa produktov, obchodu a služieb spoločnosti. Partner môže toto zasielanie kedykoľvek odmietnuť na adrese sídla spoločnosti alebo prostredníctvom e-mailovej adresy marketing@agrotecslovensko.sk Takéto odmietnutie nemá – pokiaľ neurčí partner inak – vplyv na zasielanie iných druhov obchodných oznámení, ako na tie, na ktoré partner reaguje. Ako bude spracovanie prebiehať a konsekvencie V dnešnej dobe väčšina spracovaní prebieha pomocou počítačov, takže vaše údaje budeme obvykle spracúvať v počítačovom systéme (napr. v našom CMR systéme, v rámci aplikácie Outlook pokiaľ pôjde o e-maily, v našom účtovnom systéme, pokiaľ ide o údaje potrebné na fakturáciu a pod.). Tým samozrejme nie je vylúčené ani spracovanie písomností v kartotékach, ako je systém na uloženie papierových zmlúv alebo kartotéky vizitiek, ktoré si vedú naši jednotliví zamestnanci. Spoločnosť bude osobné údaje spracúvať najmä vo svojich počítačových systémoch a počítačových systémoch sprostredkovateľov. Písomnosti bude spoločnosť spracúvať vo svojej kartotéke. Poskytnutie spracúvaných údajov zo strany partnera je dobrovoľné (samozrejme bez poskytnutia určitých údajov nebude zmluva uzatvorená a v niektorých prípadoch sú následne niektoré údaje požadované zákonom, najmä predpisy o účtovníctve).
 
Rodné číslo
Vaše rodné číslo budeme spracúvať len pokiaľ ho sami dobrovoľne na zmluve uvediete alebo to bude vyžadovať právny predpis (pokiaľ to nie je výslovne stanovené právnym predpisom, naša spoločnosť netrvá na tom, aby ste Vaše rodné číslo na zmluve uvádzali, radšej ho teda do zmlúv neuvádzajte). V prípade, že partner – fyzická osoba poskytne spoločnosti na základe alebo v súvislosti s uzatvorenou zmluvou o dielo údaj o svojom rodnom čísle, súhlasí ako nositeľ tohto rodného čísla s tým, aby spoločnosť toto jeho rodné číslo využívala na účely evidencie zmlúv, poskytnutých plnení a ochranu práv spoločnosti, aby ho za týmto účelom archivovala, spracúvala a užívala. Akékoľvek odvolanie súhlasu podľa tohto článku nemá vplyv na oprávnenie spoločnosti na spracovanie informácií a údajov, ktoré vyplýva z príslušných právnych predpisov alebo na iné účely, pokiaľ by výslovne neustanovili inak. Odovzdávanie osobných údajov iným osobám (príjemcom osobných údajov). Nie všetky spracovania osobných údajov vykonáva naša spoločnosť sama. Na spracovanie si niekedy najímame tretie osoby, tzv. sprostredkovateľov osobných údajov. Snažíme sa vyberať len takých sprostredkovateľov, ktorí sú dostatočne dôveryhodní. Spoločnosť môže sprístupniť osobné údaje tretím osobám len v prípadoch, kedy jej to bude ukladať alebo umožňovať právny predpis alebo so súhlasom partnera. Spoločnosť sprístupňuje osobné údaje len v obvyklom rozsahu sprostredkovateľom alebo iným príjemcom – dodávateľom počítačových systémov, serverových služieb, rozosielanie e-mailov a poskytovateľom archivačných služieb, prevádzkovateľom (záložných) serverov alebo prevádzkovateľom technológií využívaných spoločnosťou, ktorí ich spracúvajú za účelom zaistenia funkčnosti príslušných služieb. Ďalej môžu byť osobné údaje sprístupňované v nevyhnutne nutnom obsahu právnym, ekonomickým a daňovým poradcom a audítorom, ktorí ich spracúvajú za účelom poskytovania poradenských služieb alebo osobám tvoriacich so spoločnosťou koncern. Osobné údaje týkajúce sa dlžníkov môžu byť sprístupnené tiež spoločnosti poskytujúcej poistenie pohľadávok alebo iným spoločnostiam za účelom vymáhania pohľadávok. Na vyžiadanie či v prípade podozrenia na protiprávne konanie môžu byť osobné údaje odovzdané tiež orgánom verejnej správy
 
Odovzdávanie osobných údajov do cudziny
Zatiaľ čo podľa Nariadenia platí zásada voľného pohybu osôb v EÚ, Nariadenie obmedzuje odovzdávanie osobných údajov do cudziny mimo EÚ. Naša spoločnosť štandardne osobné údaje do cudziny mimo EÚ neodovzdáva. Môže sa však stať, že vaše osobné údaje budú spracované v počítačovom systéme, ktorého servery sa budú nachádzať mimo územia EÚ, aj keď sa takýmto situáciám snažíme vyhýbať. S ohľadom na obvykle v rámci podnikania používané systémy by sa jednalo väčšinou o systémy nachádzajúce sa v Spojených štátoch amerických. V takomto prípade by sme vybrali ako zmluvného partnera spoločnosť, ktorá bude spĺňať podmienky schválené Európskou komisiou pre bezpečný prenos dát medzi EÚ a USA, tzv. Privacy Shield. Pokiaľ by sme odovzdávali Vaše osobné údaje mimo EÚ, budeme Vás v prípade potreby o tom vhodným spôsobom informovať.
 
Riziká a odporúčané postupy
Každé spracovanie osobných údajov zo sebou nesie určité riziká. Tieto môžu byť rôzne s ohľadom na rozsah spracúvaných údajov a spôsobom ich spracovania. Nižšie uvádzame niektoré odporúčané postupy, ktoré Vám môžu pomôcť ochrániť Vaše dáta:
Ø Pokiaľ nám poskytujete vaše údaje, vždy sa zamyslite nad tým, či je potrebné dané údaje poskytnúť. Najmä by ste mali dôkladne zvážiť poskytnutie údajov, ktoré sa týkajú Vášho osobného života a jeho aspektov nesúvisiacich s účelmi, na ktoré ich poskytujete alebo údajov určených na zverejnenie (napr. Vašich komentárov pod článkami a pod.). Pokiaľ máte pocit, že po Vás vyžaduje príliš mnoho údajov, kontaktujte nás, preveríme primeranosť našej požiadavky.
Ø Pokiaľ nám poskytujete alebo v našich službách zverejňujete osobné údaje tretích osôb (vašich rodinných príslušníkov alebo iných zamestnancov Vašej firmy a pod.), zamyslite sa nad tým, či je toto odovzdanie nutné a potrebné. V prípade potreby si vyžiadajte súhlas takýchto osôb.
Ø Pokiaľ Vás niektorý z našich kolegov žiada o poskytnutie údajov, nebojte sa opýtať, či je to potrebné a či nie je možné dosiahnuť cieľ spracovania aj bez týchto údajov.
Ø Osoby mladšie ako 18 rokov sú zvlášť zraniteľné. Pokiaľ sa bude odovzdávanie údajov týkať týchto osôb, je nutné obzvlášť dôkladne zvážiť všetky okolnosti. Zároveň je nutné zvážiť, či na poskytnutie takýchto údajov nie je potrebný súhlas týchto osôb alebo ich zákonných zástupcov (napr. rodičov). Pokiaľ ste osobou mladšou ako 18 rokov, v prípade, keď máte pochybnosti o tom, či ste schopný sa správne rozhodnúť, prediskutujte celú záležitosť so svojím rodičom či nás osobitne kontaktujte.
Ø Pokiaľ sa budete prihlasovať do našich systémov prostredníctvom hesla, použite vždy unikátne silné heslo, ktoré nebudete používať na iných zariadeniach a prístupoch. Vaše heslo nikomu neoznamujte a nesprístupňujte, ani našim zamestnancom. Oznámenie Vášho hesla po Vás nikdy nebudeme žiadať, dajte si preto pozor najmä na rôzne e-mailové výzvy na oznámenie hesiel, aj keby by boli podpísané menom spoločnosti. Jedná sa pravdepodobne o podvrhy sa účelom vylákania a následného zneužitia hesla.
Ø Pokiaľ nám posielate dôverné údaje, snažte sa využiť bezpečný spôsob komunikácie, napr. zaheslovanie súboru spojené so zašifrovaním a odovzdanie hesla iným komunikačným kanálom.
Ø Pokiaľ budete mať pocit, že zo strany našej spoločnosti nie sú splnené všetky povinnosti, došlo k neoprávnenému úniku dát alebo že sa niekto vydáva neoprávnene za nášho spolupracovníka, oznámte nám to prosím čo najskôr, a to buď elektronicky na našu e-mailovú adresu caletkova@agrotecslovensko.sk, alebo poštou na našu adresu AGROTEC Slovensko s.r.o. so sídlom Zlatomoravecká cesta, 949 01 Nitra 
Ø Vždy sa snažíme udržiavať tieto poučenia aktuálne. Preto čas od času budeme vykonávať úpravy týchto pravidiel. Pri podstatných úpravách Vás budeme osobitne informovať, aj keď nie je na škodu si občas tieto pravidlá prečítať.
Ø Udržujte svoje údaje v rozhraní našich služieb aktuálne.
 
Poučenie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679:
Fyzická osoba má právo od našej spoločnosti ako prevádzkovateľa osobných údajov:
a) požadovať prístup k osobných údajom, ktoré o Vás spracúvame, čim sa rozumie právo získať od našej spoločnosti ako prevádzkovateľa potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú spracúvané, a pokiaľ je tomu tak, máte právo získať prístup k týmto osobným údajov a k ďalším informáciám uvedeným v čl. 15 Nariadenia,
b) požadovať opravu osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, pokiaľ sú nepresné. S prihliadnutím na účel spracovania máte v niektorých prípadoch právo požadovať tiež doplnenie neúplných osobných údajov,
c) požadovať výmaz osobných údajov v prípadoch, ktoré sú upravené v čl. 17 Nariadenia,
d) požadovať obmedzenie spracovania údajov v prípadoch, ktoré sú upravené v čl. 18 Nariadenia,
e)získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a
(i) ktoré spracúvame s Vašim súhlasom, alebo
(ii) ktoré spracúvame na splnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste alebo na vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy na Vašu žiadosť v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a máte právo odovzdať tieto údaje inému prevádzkovateľovi, a to za podmienok a s obmedzeniami uvedenými v čl. 20 Nariadenia a 
f) máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu v zmysle čl. 21 Nariadenia z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie.

Pokiaľ obdržíme Vašu žiadosť v zmysle predchádzajúceho odseku, budeme Vás informovať o prijatých opatreniach bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od obdržania žiadosti. Túto lehotu je možné v prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí predĺžiť o ďalšie dva mesiace. Pokaľ by sme neprijali opatrenia, ktoré žiadate, sme povinní Vás informovať bezodkladne, najneskôr do jedného mesiaca od prijatia, o dôvodoch neprijatia opatrenia. V tejto súvislosti upozorňujeme, že v určitých prípadoch stanovených Nariadením nie sme povinní Vašej žiadosti vyhovieť či už úplne alebo sčasti. Bude tomu tak najmä pokiaľ bude Vaša žiadosť zjavne neodôvodnená alebo neprimeraná, najmä z dôvodu, že sa opakuje. V takýchto prípadoch Vám môžeme (i) uložiť primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií alebo oznámení alebo s vykonaním požadovaných úkonov alebo (ii) odmietnuť žiadosti vyhovieť. Pokiaľ obdržíme Vašu žiadosť, ale budeme mať dôvodné pochybnosti o Vašej totožnosti, môžeme Vás požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných na potvrdenie Vašej totožnosti. Ďalej Vás upozorňujeme, že v prípade, ak sa domnievate, že naša spoločnosť spracúva Vaše osobné údaje neoprávnené alebo inak porušuje vaše práva, máte právo podať sťažnosť dozornému úradu, teda Úradu na ochranu osobných údajov, alebo máte právo požiadať o súdnu ochranu.